Projekty

UNIJNE

NOWA PERSPEKTYWA – 2014-2020

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 3-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

 • zmian dotyczących polityki spójności
 • możliwości wykorzystania doświadczeń wynikających z realizacji projektów w latach 2007-2013
 • nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020
 • krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania
 • planowanych zmian w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
 • planowanych zmian procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.

 

Korzyści dla użytkowników

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Szkolenie dobrze przygotuje Uczestników do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.

Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji planujących realizującję projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wymiana spostrzeżeń w zakresie projektów już zrealizowanych w latach 2007-2013.

Udział w wydarzeniu pozwoli Uczestnikom bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej.

Każdy z Uczestników otrzyma komplet obszernych materiałów szkoleniowych pozwalających na usystematyzowanie wiedzy również po zakończeniu warsztatów.

Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 

Program szkolenia

 1. Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
  1. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
  2. Wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie projektów unijnych.
 2. Polityka spójności na lata 2014-2020.
  1. Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.
  2. Gdzie szukać informacji na temat programów pomocowych?
  3. Najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013 r.
  4. Najważniejsze różnice w porównaniu z latami 2007-2013.
  5. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.
 3. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce.
  1. Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
  2. Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.
  3. Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym;
  4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). – Najważniejsze obszary wsparcia
  5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). – Najważniejsze obszary wsparcia
  6. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). – Najważniejsze obszary wsparcia
  7. Program Polska Cyfrowa. – Najważniejsze obszary wsparcia
  8. Program dla Polski Wschodniej. – Najważniejsze obszary wsparcia
  9. Program Pomoc Techniczna.
  10. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
  11. Regionalne Programy Operacyjne.
  12. Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich.
  13. Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich.
 4. Skuteczne aplikowanie o środki europejskie oraz realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013.
  1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
  2. Praktyczne aspekty zarządzania projektem unijnym.
  3. Promocja projektu unijnego.
  4. Rozliczanie i ksiegowanie projektów unijnych.
  5. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich.
  6. Nieprawidłowości występujące podczas realizacji projektów unijnych.
 5. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

 

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa firmy

Adres (ulica, miasto, kod)

NIP

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres email

Telefon

Stanowisko osoby zgłaszającej

Uwagi

Warunki uczestnictwa

 • Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Brain Training, a osobą zgłaszającą się na mentoring, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy  e–mailem.
Brain Training Facebook
LinkedIn